Gå til sygdomsliste

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 2
Kort titel Capital
Forsøgets lange titel Et åbent, multicenter, fase II forsøg i moduler for at undersøge effekten af og sikkerheden ved capiversatib hos patienter med forværret eller refraktært B-celle non-Hodgkins lymfom
Overordnede formål

At undersøge sikkerheden og effekten af capivasertib (AZD5363) hos patienter med recidiverende eller refraktær non-Hodgkin B-celle lymfom 

Undersøgelsesdesign

Et åbent, multicenter fase II forsøg

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger 
 • Tid til efterfølgende behandling eller død
 • Tid til objektiv respons
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med follikulært lymfom, marginalzone lymfom eller mantlecelle lymfom
 • Performance status ≤ 2
 • Forventet levetid 6 måneder
 • Se forsøgsprotokol for kohortespecifikke inklusionskriterier
Eksklusionskriterier
 • Tidligere malign sygdom (anden end den sygdom, forsøget omhandler) med undtagelse af basalcelle eller pladecelle hudkræft, carcinoma in situ eller andre cancerformer, som patienten har været sygdomsfri for ≥ 2 år
 • Større kirurgiske indgreb eller signifikante traumeskader inden for 28 dage op til behandlingsstart eller hvis der har været foretaget åben biopsi inden for 7 dage op til behandlingsstart
 • Ikke-hæmatologisk toksicitet fra tidligere behandling ≥ grad 2 (med undtagelse af alopeci)
 • Kendt symptomatisk CNS-lymfom eller leptomeningeal sygdom
 • Et eller flere af følgende hjertekriterier ved screening:
  • Gennemsnitlig QTc værdi i hvile > 470 msek. målt ved tre på hinanden følgende EKGer
  • Faktorer der øger risikoen for forlængelse af QTc eller risiko for arytmi
  • En eller flere operationer eller tilstande i de foregående seks måneder
  • Ukontrolleret hypotension
  • LVEF < 50 %
  • Symptomatisk arytmi eller arytmi som kræver behandling. Deltagere med stabil arytmi behandlet medicinsk eller med pacemaker, kan gives tilladelse til at deltage efter drøftelse med den forsøgsansvarlig læge
 • Utilstrækkeligt knoglemarvs- eller organfunktion 
 • Diabetes type I eller type II, som kræver insulinbehandling og med HbA1C ≥ 8,0%
 • Tegn på alvorlige eller ukontrollerede systemiske sygdomme, herunder ukontrolleret hypertension, aktiv blødningstendens eller aktiv infektion, herunder COVID-19, hepatitis B, hepatitis C eller HIV-infektion
 • Kvalme og opkastninger efter kemoterapi, malabsorptions-syndrom, kronisk mave-tarm-sygdom, manglende evne til at synke forsøgslægemidlet, tidligere betydningsfuld tarmresektion eller en anden tilstand, der udelukker tilstrækkelig optagelse af forsøgslægemidlet
 • Anden sygdom, metabolisk dysfunktion, eller tilstand fundet ved undersøgelser, som giver anledning til en rimelig mistanke om en sygdom eller tilstand, der ikke harmoniserer med brugen af forsøgslægemidlet, kan påvirke fortolkningen af resultaterne, udsætter patienten for høj risiko for komplikationer i forbindelse med behandlingen eller påvirker indhentningen af informeret samtykke
 • Tegn på demens, ændret mental status eller en psykiatrisk tilstand, som umuliggør forståelsen eller afgivelsen af informeret samtykke
 • Overfølsomhed over for aktive eller inaktive hjælpestoffer i forsøgslægemidlet eller over for lægemidler med en lignende kemisk struktur eller medicinklasse
 • Behandling med et andet forsøgslægemiddel inden for 2 uger eller 5 halveringstider op til første dosis af capivasertib i dette forsøg
 • Kemoterapi, immunterapi, immunosuppressiv medicin (udover kortikosteroider) eller anden anticancer behandling inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsbehandlingen
 • Behandling med stærke CYP3A4 og/eller UGT2B7 hæmmere eller inducere inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsbehandlingen 
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation inden for 6 måneder op til første dosis af capivasertib eller tidligere celleterapi inden for 3 måneder op til første dosis af forsøgsbehandlingen
 • Modtagelse af levende svækket vaccine inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsbehandlingen
 • Patienter, som på grund af andre medicinske tilstande/tidligere sygdom/konkomitant medicinsk behandling er i risiko for venøse tromboemboliske sygdomme, og ikke er villige til at modtage forebyggende behandling 
 • Deltagelse i planlægning og/eller gennemførelse af forsøget (gælder både AstraZenecas ansatte og personalet på forsøgsstederne)
 • Hvis den forsøgsansvarlige læge vurderer, at patienten ikke bør deltage i forsøget, hvis det er sandsynligt, at patienten ikke er i stand til at følge forsøgets procedurer, begrænsninger og krav
 • Follikulært lymfom grad 3B
 • Kendt trasformation til agressiv lymfom, fx storcellet lymfom
Behandling

Capivasertib administreres per os 2 gange dagligt i 4 på hinanden følgende dage per uge i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

i alt 272 patienter

Deltagende afdelinger
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

2021-000870-27 og NCT05008055 

 

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision