Gå til sygdomsliste

Sygdom Nyrekræft
Fase Fase 3
Stadie Adjuverende
Kort titel IMmotion010
Forsøgets lange titel Et fase 3, multicenter, randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet forsøg af atezolizumab (anti-PD-L1 antistof) som adjuverende behandling af patienter med renalcellekarcinom med høj risiko for at udvikle metastaser efter nefrektomi
Overordnede formål

At undersøge effekten og sikkerheden af atezolizumab sammenlignet med placebo som adjuverende behandling efter nefrektomi hos patienter med renalcellekarcinom

Undersøgelsesdesign

Multicenter, randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet, fase 3 studie

Primære endpoints
 • Sygdomsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Sygdomsfri overlevelse hos patiente med tumorinfiltrerende immunceller
 • Event-fri overlevelse
 • Sygdomsspecifik overlevelse
 • Fjern-metastase-fri overlevelse
 • Sygdomsfri overlevelse ved år 1, 2 og 3
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik
 • Immunogenicitet (anti-lægemiddel antistoffer)
Inklusionskriterier
 • Performance status ≤ 1
 • Patologisk verificeret renalcellekarcinom med enten clear-celle histologi eller sarkomatøs histologi som ikke tidligere er blevet behandlet i den adjuverende eller neoadjuverende setting og med høj risiko for recidiv
 • Kommet sig fuldstændigt efter nefrektomi eller metastasektomi inden for 12 uger op til randomisering. Patienter, som har fået fjernet CNS-, knogle- eller binyremetastaser kan ikke deltage. Patienter som har haft synkront isoleret enkeltstående ipsilateral eller kontralateral binyre- eller lungemetastase, der kan radikal kirurgisk behandles, kan deltage
 • Radikal eller partiel nefrektomi med lymfeglandel dissektion hos udvalgte patienter
 • Fravær af residualsygdom og metastaser på baseline CT-scanning af thorax, abdomen og bækken foretaget ≤ 4 uger op til randomisering
 • Fravær af hjernemetastaser på baseline CT-scanning af cerebrum med kontrast eller MR-scanning foretaget ≤ 4 uger op til randomisering
 • Adækvat hæmatologisk- og organfunktion inden for 28 dage op til randomisering
 • Tilgængelig tumorvæv
Eksklusionskriterier
 • Bilateral synkron tumor med arvelige former for renalcellekarcinom inklusiv von Hippel-Lindau
 • Anti-cancer behandling inklusiv kemoterapi eller hormonterapi inden for 3 uger op til initiering af forsøgsbehandling
 • Behandling med anden forsøgsmedicin eller deltagelse i et andet klinisk studie med forsøgsbehandling inden for 28 dage eller 5 halveringstider af forsøgsmedicinen op til inklusion
 • CNS-metastaser eller leptominingeal sygdom
 • Anden malign sygdom inden for 5 år op til serie 1, dag 1
 • Forventet levetid < 24 uger
 • Serum albumin ˂ 2,5 g/dL
 • Anamnese med alvorlig allergisk, anafylaktisk eller hypersensitiv reaktion på kimeriske eller humaniserede antistoffer eller fusionsproteiner
 • Anamnese med autoimmun sygdom
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation eller solid organtransplantation
 • Anamnese med idiopatisk pulmunar fibrose (inklusiv pneumonitis), lægemiddel-induceret pneumonitis, organiseret pneumonia (fx bronchiolitis obliterans, cryptogenisk organiseret pneumonia) eller tegn på aktiv pneumonitis på screenings CT-scanning af thorax
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom (fx hjertesygdom NYHA klasse ≥ III, myokardieinfarkt inden for 3 måneder op til opstart af forsøgsbehandling, ustabile arytmier, eller ustabil angina)
 • Venstre ventrikel ejection fraction (LVEF) ˂ 40%
 • Positiv for HIV, hepatitis B eller hepatitis C
 • Aktiv tuberkulose
 • Alvorlige infektioner inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Behandling med antibiotika inden for 2 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Større operation inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling eller mistanke om behov for operation i løbet af forsøget
 • Administration af levende, svækkede vaccine inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Anden sygdom, metabolisk dysfunktion, abnorme fund ved objektiv undersøgelse eller kliniske laboratorieværdier, der giver mistanke om sygdom eller forhold, som kontraindicerer brugen af forsøgsmedicin eller som kan påvirke resultater af forsøget eller øge patientens risiko for behandlingsrelaterede komplikationer
 • Tidligere behandling med CD-137 agonist, anti-CTLA-4, anti-PD-1 eller anti-PD-L1 terapeutisk antistof eller pathway-målrettede agenter
 • Tidligere behandling med systemisk immunstimulerende medicin (inklusiv men ikke begrænset til interferon eller interleukin-2) inden for 6 uger eller 5 halveringstider, hvad end der er kortest, op til opstart af forsøgsbehandling
 • Tidligere behandling med systemisk immunsuppressiv medicin (inklusiv men ikke begrænset til kortikosteroider, cyklofosfamid, azatioprin, metotrexat, talidomid og anti-tumor nekrose faktor agenter) inden for 2 uger op til opstart af forsøgsbehandling eller mistanke om behov for systemisk immunsuppressiv medicin i løbet af forsøget
Behandling

1200 mg atezolizumab eller placebo administreres i.v. på dag 1 i 16 serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 764, heraf 40 danske patienter

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT: 2016-001881-27

Clinicaltrials.gov: NCT03024996

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision