Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Destiny 12
Forsøgets lange titel Et ikke-blindet, multinationalt, multicenter-, fase 3b/4 forsøg med trastuzumab deruxtecan hos patienter med eller uden baseline hjernemetastaser med tidligere behandlet fremskreden/metastatisk HER2-positiv brystkræft (DESTINY-Breast12)
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effektivitet af T-DXd hos patienter med fremskreden/metastatisk HER2-positiv brystkræft med eller uden hjernemetastaser 

Undersøgelsesdesign

Et ikke-blindet multicenter fase 3b/4 studie

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Varighed af respons
 • Tid til sygdomsprogression
 • Varighed af efterfølgende behandlinger
 • Progressionsfri overlevelse under efterfølgende behandling
 • Livskvalitet
 • Interstitiel lungesygdom/pneumonitis
 • Bivirkninger

Kohorte 1 - deltagere uden hjernemetastaser ved baseline:

 • Incidens af nye symptomatiske CNS-metastaser under behandlingen 
 • Tid til næste progression (CNS vs. ekstrakraniel progression vs død)
 • Lokalisering af næste progression

Kohorte 2 - deltagere med hjernemetastaser ved baseline:

 • Objektiv responsrate 
 • CNS-progressionsfri overlevelse 
 • Tid til nye CNS-læsioner 
 • CNS-objektiv responsrate 
 • CNS-varighed af respons
Inklusionskriterier
 • Patologisk dokumenteret brystkræft som er ikke-operabel, fremskreden eller metastatisk
 • HER2-positiv brystkræft
 • Ingen kendte hjernemetastaser eller have ubehandlede hjernemetastaser som ikke behøver umiddelbar lokal behandling eller tidligere behandlede stabile hjernemetastaser
 • Deltagere med hjernemetastaser skal være neurologisk stabile
 • For deltagere som behøver stråleterapi pga. hjernemetastaser skal der være tilstrækkelig wash-out periode før første dosis af forsøgsmedicinen:
  • ≥ 7 dage siden stereotaktisk strålebehandling 
  • ≥ 21 dage siden helhjernebestråling
 • Performance status 0-1
 • Tilgængelig tumorvæv
 • Radiologisk eller objektiv bevis for sygdomsprogression under eller efter behandling med trastuzumab, pertuzumab eller trastuzumab emtansin og ikke mere end 2 behandlingslinjer for metastatisk sygdom
 • Målbar sygdom med minimum 1 læsion ≥ 10 mm i længste diameter 
 • Ikke-målbar sygdom:
  • brystkræft med kun knoglemetastaser (bone-only disease) som kan vurderes ved CT, MR eller røntgen
  • lytiske eller blandede knoglelæsioner som kan vurderes ved CT, MR eller røntgen
  • udelukkende sklerotiske/osteblastiske knoglemetastaser uden tilstedeværelsen af målbar sygdom kan ikke inkluderes
  • ikke-målbar CNS-sygdom (kun kohorte 2)
 • Adækvat organ og knoglemarvsfunktion inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • LVEF ≥ 50% inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
Eksklusionskriterier
 • Kendt med eller mistanke for leptomeningeal sygdom
 • Tidligere behandling med tucatinib
 • Tilbagevendende opkastninger og kvalme, kronisk gastrointestinal sygdom eller tidligere signifikant tarmresektion som umuliggør tilstrækkelig absorption og omsætning af T-DXd
 • Anamnese med anden primær malign sygdom bortset fra malign sygdom behandlet kurativt og uden kendt aktiv sygdom inden for 3 år op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Toksicitet fra tidligere anti-cancer behandling > grad 1, alopecia undtaget
 • Deltagere må ikke have følgende tilstande:
  • ubehandlede hjernemetastaser > 2 cm i størrelse
  • igangværende systemisk kortikosteroidbehandling for kontrol af symptomer associeret til hjernemetastaser
  • hjernemetastaser som kræver umiddelbar lokal behandling
  • dårligt kontrolleret (> 1/uge) generelle eller komplekse partielle krampeanfald
  • neurologisk progression som følge af hjernemetastaser
 • Rygmarvskompression
 • Kendt aktiv hepatitis B eller C infektion. Deltagere med tidligere hepatitis B virus infektioner kan deltage hvis de er negative for hepatitis B antigener og positive for anti-hepatitis B antigener. Deltagere som er positive for hepatitis C kan deltage hvis de ved PCR test er negative for hepatitis C RNA
 • HIV-positiv
 • Ukontrolleret infektion som kræver intravenøs antibiotika, antiviral eller antifungal behandling
 • Modtaget levende svækket vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til screening 
 • Hjerteinsufficiens NYHA klasse II-IV
 • Ustabil angina pectoris
 • Anamnese med arytmi
 • Anamnese med ikke-infektiøs interstitiel lungesygdom / pneumonitis som har krævet steroidbehandling, nuværende interstitiel lungesygdom / pneumonitis eller mistanke om  interstitiel lungesygdom / pneumonitis
 • Lungespecifik klinisk signifikant sygdom eller enhver autoimmun, bindevævs eller inflammatorisk sygdom
 • Tidligere behandlet med klorokin / hydroksyklorokin uden tilstrækkelig wash-out periode før første dosis af forsøgsmedicinen (< 14 dage)
 • Anticancer kemoterapi:
  • immunterapi, hormonterapi, behandling med retinoider < 3 uger 
  • nitrosourea eller mitomycin < 6 uger 
  • tyrosin kinase inhibitorer < 1 uge
  • antistof-baseret anticancer-behandling < 4 uger 
  • enhver samtidig anticancer-behandling. Samtidig hormonterapi for ikke-cancer relaterede tilstande tillades
 • Palliativ strålebehandling med begrænset strålefelt inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen eller strålebehandling med stor strålefelt, strålebehandling mod brystet eller strålebehandling mod mere end 30% af knoglemarven inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Behandling med immunsupprimerende medicin inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Kendt overfølsomhed over for forsøgsmedicinen eller dele af dens indhold, inklusiv monoklonale antistoffer
Behandling

5,4 mg/kg trastuzumab deruxtecan administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

500 patienter

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

NCT04739761

2020-005048-46

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision