Gå til sygdomsliste

Sygdom Lymfeknudekræft
Fase Fase 2
Kort titel PTF202
Forsøgets lange titel Et prospektivt, internationalt, åbent fase II-multicenterforsøg med en enkelt arm til at evaluere den prædiktive værdi af [68Ga]Ga-PentixaFor PET-imaging hos patienter med primært eller isoleret sekundært CNS-lymfom
Overordnede formål

At evaluere sikkerheden og den prædiktive værdi ved at anvende [68Ga]Ga-PentixaFor PET (68Ga-PTF-PET) til vurdering af behandlingseffekt hos patienter med CNS-lymfom

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, internationalt, multicenter, åbent fase II forsøg

Primære endpoints
 • Negativ prædiktiv værdi af 68Ga-PTF-PET med hensyn til progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Positiv prædiktiv værdi af 68Ga-PTF-PET med hensyn til progressionsfri overlevelse
 • Bivirkninger
 • Prædiktive værdier af 68Ga-PTF-PET med hensyn til progressionsfri overlevelse ved afslutning af kemoterapi
 • Prædiktive værdier af 68Ga-PTF-PET med hensyn til komplet respons ved afslutning af kemoterapi
 • Farmakokinetik
 • Metabolisk tumor volumen
 • Prædiktive værdier af ændringer mellem præ-behandling og interim 68Ga-PTF-PET med hensyn til progressionsfri overlevelse
 • Sensitivitet af præ-behandling 68Ga-PTF-PET for CXCR4-positivitet
 • Konkordans i diagnosticering mellem 68Ga-PTF-PET og MR-scanning ved baseline 
 • Vurdering af 68Ga-PTF-PET via inter- og intra-aflæser (inter- og intra-reader)
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret primær eller sekundær CNS-lymfom
 • Sygdommen er udelukkende lokaliseret i CNS (primær CNS-lymfom eller sekundær CNS-lymfom med isoleret CNS-recidiv). Patienter som har gennemgået allogen stamcelletransplantation > 12 måneder før første dosis af behandling, som ikke udviser tegn på graft versus host sygdom, og som ikke modtager systemisk immunsupprimerende behandling kan deltage i forsøget
 • Minimum én målbar parenchymal læsion
 • Tidligere ubehandlet CNS-sygdom
 • Minimum én morfologisk målbar læsion 
 • Patienter hvor der er planlagt induktionskemoterapi baseret på én af følgende:
  • Høj-dosis methotrexat (HD-MTX)-baseret kemoterapi
  • ICE/DeVIC
  • Høj-dosis cytarabin (HD-AraC)-baseret kemoterapi
 • Performance status ≤ 2 for patienter ≥ 65 år, performancestatus ≤ 3 for patienter < 65 år
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder 
Eksklusionskriterier
 • Kendt hypersensitivitet overfor [68Ga]Ga-PentixaFor eller et af det hjælpestoffer
 • Kontraindikation til MR-scanning
 • Kontraindikation til brugen af gadolinium-holdig MR-kontraststof
 • Kontraindikation til PET-scanning
 • Ude af stand til at ligge stille i scanningstiden
 • Systemisk lymfom manifestation (uden for CNS)
 • Tilstedeværelse af aktiv infektion ved screening eller anamnese med alvorlig infektion inden for de seneste 6 måneder (undtagen HIV infektion)
 • Modtaget anden forsøgsmedicin inden for 30 dage op til første administration af PTF
 • Nuværende toksicitet af grad > 2 fra tidligere behandling
 • Nedsat nyre- eller leverfunktion
 • Tilstedeværelse af enhver ustabil systemisk sygdom (inklusiv aktiv infektion, ukontrolleret hypertension, ustabil angina, hjerteinsufficiens, alvorlig arytmi der kræver medicinsk behandling, lever-, nyre- eller metabolisk sygdom)
 • Tilstedeværelse af psykisk sygdom, alkohol misbrug eller enhver anden medicinsk lidelse, der gør patienten ude af stand til at efterleve forsøgets retningslinjer
 • Kropsvægt ≤ 48 kg
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie

Der foretages 68Ga-PTF-PET og MR-scanning inden opstart af induktionskemoterapi, halvvejes gennem induktionskemoterapi og efter afslutning af induktionskemoterapi

 

Planlagt antal patienter

I alt 50 patienter, heraf 6 patienter fra Danmark

Deltagende afdelinger
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2021-001711-85

Clinicaltrials.gov: NCT05222269

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-04-25