Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 4
Kort titel Colstar
Forsøgets lange titel Et randomiseret, åbent, multicenter, to-arms fase III forsøg som sammenligner futuximab/modotuximab i kombination med trifluridin/tipiracil med trifluridin/tipiracil monoterapi hos deltagere med KRAS/NRAS og BRAF wild-type metastatisk colorektal cancer som tidligere er behandlet med standardbehandling og anti-EGFR behandling
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effekt af futuximab/modotuximab i kombination med trifluridin/tipiracil versus trifluridin/tipiracil monoterapi hos deltagere med KRAS/NRAS og BRAF vild-type metastatisk colorektal cancer 

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet, multicenter fase III forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse 
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrolrate
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Tid til næste behandling
 • Tid til performance status ≥ 2
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret metastatisk colorektal cancer (mCRC), adenocarcinom, uden KRAS/NRAS og BRAF-mutation, som ikke egner sig til kirurgisk intervention
 • Målbar eller ikke-målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Modtaget minimum to tidligere behandlinger med standard kemoterapi for mCRC og fået sygdomsprogression eller intolerance
 • Modtaget behandling med kommercielt tilgængelige anti-EGFR mAbs i ≥ 4 måneder
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger
 • Performance status 0-1
 • Adækvat hæmatologisk, renal eller hepatisk funktion
 • I stand til at sluge oral medicin
Eksklusionskriterier
 • Modtaget anti-cancer behandling inden for 4 uger op til inklusion 
 • Større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til inklusion eller har fortsat komplikationer/bivirkninger fra operationen
 • Alvorlig, aktiv og ukontrolleret infektion, infektion som kræver intravenøs antibiotisk behandling eller uforklaret feber > 38,5 ºC inden for 2 uger op til inklusion
 • Kendt klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom eller tilstand, som fx:
  • Ukontrolleret arytmi
  • Ukontrolleret hypertension
  • Hjerteinsufficiens NYHA klasse III-IV
  • Anamnese med akut koronarsyndrom inden for 6 måneder op til inklusion 
  • QTc interval > 480 ms
 • Signifikant gastrointestinal tilstand
  • Diarre > grad 1
  • Behov for intravenøs ernæring
  • Tilstand som kan påvirke absorption af medicin jf. investigator vurdering
 • Hududslæt grad > 1 fra tidligere anti-EGFR behandling ved inklusionen eller andet hud-tokscicitet som ifølge investigator gør patienten uegnet
 • Systemisk immunsupprimerende behandling inden for 4 uger op til inklusion
 • Strålebehandling inden for 4 uger op til inklusion, kortvarig symptom pallierende strålebehandling accepteres
 • Anden malign sygdom i de sidste 5 år
Behandling

Eksperimentel arm: futuximab/modotuximab + trifluridin/tipiracil

9 mg/kg futuximab/modotuximab administreres intravenøst på dag 1, serier 1, efterfølgende 6 mg/kg futuximab/modotuximab administreres intravenøst ugentligt i serier af 28 dage
35 mg/m2 trifluridin/tipiracil administreres oralt 2 gange dagligt i 5 dage med start på dag 1 og 8 i serier af 28 dage   

Kontrol arm: trifluridin/tipiracil monoterapi

35 mg/m2 trifluridin/tipiracil administreres oralt 2 gange dagligt i 5 dage med start på dag 1 og 8 i serier af 28 dage 

Planlagt antal patienter

500 patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

NCT05223673

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision