Gå til sygdomsliste

Sygdom Blærekræft, Urinrørskræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 4
Kort titel Checkmate 901
Forsøgets lange titel Et fase 3, åbent, randomiseret studie med Nivolumab kombineret med enten Ipilimumab eller med standard kemoterapi versus standard behandling med kemoterapi til patienter med tidligere ubehandlet lokal avanceret inoperabel eller metastatisk urotelialt karcinom
Overordnede formål

At vurdere hvorvidt forsøgsbehandling med immunoterapi med nivolumab i kombination med standard kemoterapi er mere effektiv end standard kemoterapi alene hos patienter med tidligere ubehandlet, inoperabel eller metastatisk urothelial kræft

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, åbent, fase 3 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse hos cisplatin uegnede deltagere
 • Absolut overlevelse hos cisplatin uegnede deltagere
 • Progressionsfri overlevelse baseret på BICR vurdering af nivolumab kombineret med standard kemoterapi sammenlignet med standard kemoterapi
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse for alle deltagere
 • Absolut overlevelse for alle deltagere
 • Livskvalitet
 • Absolut overlevelse hos cisplatin egnede deltagere
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret metastatisk eller inoperabel transitionalcelle karcinom i urotelet (TCC), som involverer det renale pelvis, ureter, blæren eller uretra. Mindre histologiske variationer (< 50%) kan accepteres, men TCC skal være den dominerende histologi
 • Mindst én målbar læssion
 • Performance status 0-1
 • Ingen tidligere systemisk behandling for metastatisk eller inoperabel sygdom med undtagelse af:
  • Tidligere intravesikal behandling, der er afsluttet mindst 4 uger før opstart i forsøgsbehandling
  • Tidligere neoadjuverende behandling, stråleterapi eller tidligere adjuverende platinbaseret kemoterapi efterfulgt af radikal cystektomi med recidiv ≥ 12 måneder efter afsluttet behandling
 • Adækvat hæmatologisk og hepatisk funktion
 • Tidligere palliativ stråleterapi skal være afsluttet mindst to uger op til første administration af forsøgsbehandlingen. Der skal kunne findes målbar sygdom uden for det bestrålede felt, og vævsprøven skal være udtaget før strålebehandlingen såfremt den er taget fra det bestrålede felt. Deltagere med progression i et tidligere bestrålet felt kan godt inkluderes
 • Egnet til behandling med cisplatin
Eksklusionskriterier
 • Egnet til lokal behandling med kurativ intention
 • Aktive hjernemetastaser eller leptomeningeale metastaser
 • Aktiv, kendt eller mistænkt autoimmun sygdom
 • Tidligere behandling med anti-PD1, anti-PDL1, anti-PDL2, anti-CD137 eller anti-CTLA4 antistoffer, eller noget andet antistof eller lægemiddel, der specifikt targeterer T-celle co-stimulation eller checkpoint pathways
 • Modtager levende, svækket vaccine inden for 30 dage op til første administration af forsøgsbehandlingen
 • Behandling med botaniske præparater (fx urte præparater eller traditionel kinesisk medicin) inden for to uger op til første administration af forsøgsbehandlingen
Behandling

Arm A: Nivolumab + ipilimumab
1 mg/kg nivolumab administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage
3 mg/kg ipilimumab administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage
Efter 6 ugers pause påbegyndes behandling med 480 mg i.v. nivolumab alene på dag 1 i serier af 28 dage

Arm B: Gemcitabin + carboplatin
Gemcitabin administreres på dag 1 og 8 i 6 behandlingsserier af 21 dage
Carboplatin administreres på dag 1 i 6 behandlingsserier af 21 dage

Arm C: Nivolumab + gemcitabin-cisplatin
360 mg nivolumab administreres i.v. på dag 1 i op til 6 serier af 21 dage
Gemcitabin administreres på dag 1 og 8 i 6 behandlingsserier af 21 dage
Cisplatin administreres på dag 1 i 6 behandlingsserier af 21 dage
Efter 3 ugers pause påbegyndes behandling med 480 mg i.v. nivolumab alene på dag 1 i serier af 28 dage

Arm D: Gemcitabin + cisplatin
Gemcitabin administreres på dag 1 og 8 i 6 behandlingsserier af 21 dage
Cisplatin administreres på dag 1 i 6 behandlingsserier af 21 dage

Planlagt antal patienter

Total: 897, heraf ca. 10-12 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-003881-14

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03036098

Sponsor protokol nr.: CA209-901

Herlev KFE nr.: VE 1648

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01