Gå til sygdomsliste

Luftforurening

Udendørs luftforurening og dieseludstødning øger risikoen for lungekræft hos mennesker.

The International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassificeret luftforurening, herunder partikler i luften samt dieseludstødning som årsag til lungekræft hos mennesker. Der er desuden mistanke om, at luftforurening kan øge risikoen for blærekræft.

Luftforurening med partikler kan også øge risikoen for f.eks. hjertekarsygdomme og irritation af luftvejene, der kan give astmaanfald.

Tæt trafik på en motorvej

Både trafik og røg fra brændeovne forurener luften udendørs med partikler.

Luftforurening også høj i villakvarterer

Det er ikke kun i stærkt trafikerede områder, at luftforureningen er høj. I mange villakvarterer er luften i fyringssæsonen forurenet af røg fra brændeovne.

Det har vist sig, at områder med mange brændeovne på stille vinterdage kan have nogenlunde samme partikelforurening som stærkt trafikerede gader i København.

Udendørs luftforurening skyldes især trafik og brændeovne

Dieselbiler er hovedkilde til ultrafine partikler i byer. Dieselpartiklerne i sig selv kan give en lokalreaktion i lungevævet, som øger risikoen for at udvikle kræft. Dieselpartiklerne har desuden en evne til at tiltrække forskellige stoffer på overfladen. Det kan være tjærestoffer eller forskellige metaller, der er kræftfremkaldende.

Men også andre kilder bidrager til partikelforureningen:

 • Røg fra brændeovne og anden boligopvarmning
 • Forbrændingsmotorer
 • Ophvirvlet vejstøv
 • Dæk
 • Bremsebelægninger
 • Industri

Indendørs luftforurening har flere forskellige kilder

Der findes også mange partikler i luften indendørs. Disse partikler mistænkes for at give samme sygdomspåvirkninger som partikler i luftforureningen udendørs, bl.a. hjertekarsygdomme, lungekræft og astmaanfald.

Mængden af partikler i de enkelte hjem afhænger blandt andet af kilder og ventilation i hjemmet. Kilderne til indendørs forurening er f.eks.:

 • Rygning
 • Stearinlys
 • Brændeovne
 • Madlavning
 • Udendørs luftforurening
 • Radon (en radioaktiv luftart, der dannes naturligt i jorden)

Partikler og stoffer fra stearinlys

Levende lys kan forurene luften med stoffer, som lysene indeholder før afbrænding, og stoffer og partikler, der dannes under selve afbrændingen.

Lys kan indeholde ftalater og tungmetaller som nikkel, bly og zink og Ved afbrændingen dannes en række stoffer, bl.a. sodpartikler, tjærestoffer (PAH) og flygtige organiske forbindelser (VOC).

Der er ikke et generelt krav om, at stearinlys eller parafinlys skal mærkes med, hvilke stoffer de indeholder, og hvor mange sodpartikler de afgiver. Svanemærkede lys stiller krav til indholdsstoffer og sodpartikler, men afgiver stadig partikler og stoffer til indeklimaet.

Måske 25 pct. øget risiko for lungekræft

IARC's vurdering af generel luftforurening som kræftfremkaldende bygger især på store undersøgelser af almindelige befolkningsgrupper fra USA, Europa, Asien og New Zealand, mens vurderingen af dieseludstødning som kræftfremkaldende især bygger på undersøgelser af arbejdere med kraftig udsættelse for dieseludstødning i arbejdsmiljøet. 

Resultaterne fra en stor europæisk undersøgelse fra 2013 tyder på, at risikoen for lungekræft stiger med omkring 25 pct. for mennesker, som har boet steder med meget luftforurening. Det svarer nogenlunde til effekten af tobaksforurenet luft (passiv rygning). Groft skønnet svarer det til omkring 2-300 tilfælde af lungekræft om året i Danmark.

Cyklister og biler i et lyskryds

Man behøver ikke bevæge sig særlig langt væk fra stærkt trafikerede gader, før luften er betydelig renere.

Luftforurening fra kraftværker

Afbrænding af kul, olie og biobrændsel på kraftværker forurener luften med sundhedsskadelige partikler. Men da partiklerne udledes højt oppe i luften fra skorstene, er man mindre udsat for denne type forurening end fra f. eks. trafik eller brændeovne.

På kraftværkerne bliver røgen desuden renset, og forbrændingen foregår mere kontrolleret og ved højere temperatur end i f.eks. brændeovne. Det giver en mere effektiv forbrænding og en bedre udnyttelse af brændslet.

Luftforurening kan begrænses

Du kan selv begrænse kontakten med forurenet luft ved at cykle, gå eller løbetræne på mindre befærdede veje. Man behøver ikke bevæge sig særlig langt væk fra stærkt trafikerede gader, før luften er betydelig renere. Studier har dog vist, at det er bedre at motionere selv i områder med luftforurening end slet ikke at motionere.

EU indfører løbende strammere regler for udslip af partikler fra biler. Her er eksempler på, hvordan love og regler kan være med til at begrænse luftforureningen. Man kan:

 • Indrette bilafgifterne, så de mindst forurenende biler bliver billigst, og så det er brug af bilen, der lægges afgift på (roadpricing)
 • Kræve at gamle dieselbiler får eftermonteret partikelfiltre
 • Udvidelse og skærpelse af miljøzoner - det vil sige områder i større byer, hvor de mest forurenende biler ikke må køre
 • Fremme elektrificering af transport
 • Forbedre kvaliteten og sænke prisen på offentlig transport
 • Skærpe kravene til nye brændeovne og -fyr, så de udsender færre partikler
 • Begrænse anvendelsen af brændeovne i tæt bebyggede områder

Få inspiration:

Virkemiddelkatalog for luftforurening i Region Hovedstaden

Danmarks Miljøundersøgelsers luftudsigt for de næste 3 dage

Alt om årsager til kræft:

Årsager - forsiden

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud