Gå til sygdomsliste

Erstatning på sundhedsområdet

Hvis du som led i din kræftbehandling har fået en behandlingsskade, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen.

Du kan søge om erstatning hos Patienterstatningen, hvis din kræftbehandling har medført en behandlingsskade eller lægemiddelskade. Patienter og efterladte til patienter er omfattet af patienterstatningsordningen.

Det koster ikke noget at anmelde en sag til Patienterstatningen, men en eventuel erstatning vil blive fratrukket 7.300 kr.

Der kan ydes erstatning for behandlingsskader, der er opstået som led i udredning og behandling på offentlige og private hospitaler eller hos praktiserende sundhedspersoner, herunder praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter m. fl. 

Anmeldelsesfrister hos Patienterstatningen

Krav om erstatning skal rejses inden 3 år efter, at skaden er opdaget, og højst 10 år efter, den er sket. 

Ved skader pga. medicin skal skaden anmeldes senest 3 år efter, at du har opdaget den, og højst 10 år efter den dag, hvor du fik udleveret medicinen. Kravet om erstatning skal sendes til Patienterstatningen. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at loven ikke kun vedrører forkert behandling. Du har også mulighed for erstatning, hvis en specialist inden for det givne område ville have behandlet dig anderledes, hvis der f.eks. er sket apparatursvigt, eller hvis der er opstået en sjælden og alvorlig komplikation. Det er en forudsætning for at få tilkendt erstatning, at du er påført en skade. 

Anmeld klagen

Du kan anmelde klagen på Patienterstatningens hjemmeside:
Patienterstatningen

Mulighed for erstatning, hvis du er indkaldt for sent til screening 

Nogle oplever desværre at blive indkaldt for sent til de screeninger, som landets regioner er forpligtede til at tilbyde. Årsagerne til de forsinkede indkaldelser kan skyldes tekniske fejl, eller en forkert framelding til screeningsprogrammet, hvis du f.eks. ikke har reageret på tidligere indkaldelser. Der kan også være tale om manglende ressourcer på grund af særlige forhold i regionen.

Hvis årsagen til forsinkelsen er mangel på ressourcer i regionen, er du i udgangspunktet ikke berettiget til erstatning, selvom den forsinkede screening eksempelvis fører til, at du skal igennem en mere indgribende behandling, end hvis kræften var blevet opdaget tidligere.

Det skyldes, at skader, der opstår som følge af ressourcemæssige forhold ikke er dækket af klage- og erstatningsloven.

Spørgsmålet er blevet behandlet i Højesteret i august 2018, hvor det blev afgjort, at forsinket indkaldelse på grund af ressourcemangel stadig ikke er omfattet af klage- og erstatningsloven.

Vejledning

Skader, der opstår på grund af andre forhold i din behandling, kan være omfattet af loven. Er du i tvivl om, hvorvidt der er grundlag for, at du kan få erstatning, kan du få hjælp ved at kontakte regionens patientvejledere eller Patienterstatningen.

Få mere information på Patienterstatnings hjemmeside eller ved at kontakte din regions patientvejledere. 

Oversigt over patientvejledere

Anke

Hvis du ikke er tilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatning.

 Afgørelser truffet den 1. juli 2018 eller senere skal være påklaget inden 1 måned efter, du modtog afgørelsen.

 Afgørelser truffet før den 1. juli 2018 skal være påklaget inden 3 måneder efter, du modtog afgørelsen.

Når Ankenævnet for Patienterstatningen har truffet afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene. Dette skal ske inden for 6 måneder fra ankenævnets afgørelse.

På Styrelsen for Patientklagers hjemmeside kan du læse mere om klageadgang:

Patienterstatningen 

Er du blevet bedt om at betale din patienterstatning tilbage?

På baggrund af højesteretsdomme fra december 2017 er retsstillingen, at regionerne ikke kan kræve erstatningen tilbagebetalt, hvis man som patient har modtaget den i god tro.

Kontakt din region

Kræftens Bekæmpelse opfordrer alle patienter, der er blevet mødt med et tilbagebetalingskrav til at kontakte deres regioner, hvis de ønsker at få deres sag genoptaget. Det gælder også alle kræftpatienter, der pt. afdrager på en tilbagebetaling.

Det klare udgangspunkt er, at hvis regionerne ikke har taget et konkret forbehold i forbindelse med udbetaling af en erstatning, så kan regionerne ikke kræve den tilbagebetalt. Har du allerede har tilbagebetalt din patienterstatning, har du mulighed for, at få den genudbetalt af regionen. Det gælder i de sager, hvor regionerne ikke har taget et konkret forbehold ved udbetalingen. Læs mere:

Danske Regioners hjemmeside

Kompensation til pårørende, der har været indirekte udsat for asbest

Hvis du er eller har været gift/levet sammen med en person, der har været udsat for asbestfibre på sit arbejde – og du selv har fået lungehindekræft – har du mulighed for at søge om kompensation.

Du kan have været indirekte udsat for asbestfibre, hvis du f.eks. har vasket din partners asbestfyldte arbejdstøj.

Med virkning fra den 6. oktober 2017 blev ordningen udvidet, således at den også omfatter øvrige personer fra husstanden, f.eks. børn eller søskende. Ordningen blev derudover udvidet, sådan at den også omfatter bughindekræft og testikelhindekræft.

Læs mere om kriterierne for at søge kompensation på borger.dk:

Godtgørelse til indirekte asbestofre

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning