Gå til sygdomsliste

Klager inden for sundhedsområdet

Her kan du læse om dine muligheder for at klage og søge erstatning for den behandling, du har fået, inden for sundhedsvæsenet. Klager sendes til Styrelsen for Patientklager, mens erstatning skal søges hos Patienterstatningen.

Hvis du mener, der har været svigt i den behandling, du har fået, kan du klage til Styrelsen for Patientklager. Du kan også klage, hvis dine patientrettigheder ikke er blevet overholdt.

Din klage kan gælde den behandling, du har fået hos din praktiserende læge, en privatpraktiserende speciallæge, et offentligt hospital eller et privathospital. I nogle tilfælde kan du også klage over den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget på et kommunalt behandlings- eller genoptræningssted.

På deres hjemmeside kan du læse, hvordan du klager:

Styrelsen for Patientklager

Du får ikke erstatning hos Styrelsen

Hvis du ønsker erstatning for en skade, skal du anmelde skaden til Patienterstatningen.  Læs mere om erstatning for behandlingsskader her:

Erstatning på sundhedsområdet

Styrelsen for Patientklager behandler din klage

Styrelsen for Patientklager er en samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter og har kompetence til selvstændigt at træffe afgørelse i sager om sundhedsfaglig behandling. Derudover er styrelsen bl.a. sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatningen.

Klager over sundhedsfaglig behandling kan f.eks. handle om.:

 • Undersøgelse, diagnose og behandling
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt
 • Lægeerklæringer

Hvis dine patientrettigheder ikke bliver overholdt

Hvis dine rettigheder som patient ikke bliver overholdt, kan du også klage. Klager om brud på patientrettigheder kan handle om: 

 • Maksimale ventetider for behandling af visse livstruende sygdomme (særregler for kræftpatienter)
 • Frit og udvidet frit sygehusvalg  
 • Henvisning til eller refusion af udgifter til behandling i udlandet
 • Ret til aktindsigt
 • Kørsel i forbindelse med undersøgelse og behandling (befordring og befordringsgodtgørelse)

Du kan også søge tilskud til forskellige ydelser efter sundhedsloven, bl.a. tilskud til tandpleje til kræftpatienter og refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land. Læs mere:

Rettigheder under behandling

Klager over administrative afgørelser

Du kan også klage til Styrelsen for Patientklager over visse administrative afgørelser og beslutninger, som din kommune eller region træffer på sundhedsområdet Det gælder f.eks.:

 • Din placering i sikringsgruppe 1 og 2 og overførsel til gruppe 1-sikring
 • Valg af læge
 • Gratis behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning
 • Tilskud til sundhedsydelser i et andet EU/EØS-land
 • Vilkår for ret til sygehusbehandling, herunder behandlingsredskaber
 • Kontaktperson på sygehuset
 • Tilskud til tandpleje til kræftpatienter
 • Refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Hvis du mener, at der er grundlag for at klage, kan du på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside finde ud, hvordan du klager over administrative afgørelser:

ABC over klagemuligheder hos Styrelsen for Patientklager

Indberet en sag til Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvis noget går galt i sundhedsvæsenet, har du mulighed for at indrapportere det til Styrelsen for Patientsikkerhed som en såkaldt utilsigtet hændelse.

Du kan også sende en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed., hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson eller et behandlingssted udgør en risiko for sine patienter. Læs mere om Styrelsen for patientsikkerhed her:

Indberet en sag til Styrelsen for Patientsikkerhed

Gør det klart om din klage gælder behandlingsstedet eller en sundhedsperson

Når du skal skrive din klage, skal du tage stilling til, om det er behandlingsstedet, der kan kritiseres. Det gælder f.eks., hvis du vil klage over forløbet for din behandling. Det kan også være, at din klage vedrører navngivne sundhedspersoner, f.eks. en læge eller en sygeplejerske.

Klager over behandlingssted

Hvis du ønsker, at din klage skal føre til kritik af et behandlingssted, eller hvis du vil klage over aktindsigt i patientjournaler, bliver din klage behandlet af Styrelsen for Patientklager.

Klager over sundhedsperson

Hvis du vil klage over en eller flere konkrete sundhedspersoner, bliver din klage behandlet af Disciplinærnævnet. Det er ikke nødvendigt, at du kender navnet på den pågældende sundhedsperson.

Hvis du er i tvivl, om du vil klage over behandlingsstedet eller over konkrete sundhedspersoner, kan du få hjælp til at træffe beslutningen hos patientvejlederen på din regions patientkontor eller hos Styrelsen for Patientklager.

Disciplinærnævnet - Styrelsen for Patientklager

Du kan kun klage til én instans

Når du har valgt, om du vil klage over en sundhedsperson eller behandlingsstedet, kan du ikke vælge om. Som hovedregel kan du kun få din klage behandlet i enten Styrelsen for Patientklager eller i Disciplinærnævnet.

Den eneste undtagelse er, hvis du klager til Styrelsen for Patientklager over et behandlingssted og får medhold i din klage. Så udtales der kritik over behandlingsstedet, og du kan efterfølgende klage til Disciplinærnævnet over de konkrete sundhedspersoner, der deltog i behandlingen. Klagen kan sendes til Styrelsen for Patientklager eller patientkontoret i den region, du bor i.

Klagefrister hos Styrelsen for Patientklager

Klagefristerne er forskellige afhængigt af, om du skal klage over din behandling eller din kommune eller regions afgørelser:

Tidsfrister ved klager over behandling

Klagen skal være indsendt inden 2 år efter, at du fik mistanke om behandlingssvigt, og senest 5 år efter, at behandlingen fandt sted. Du kan klage på egne vegne, eller for en anden person, hvis du har en fuldmagt.

Tidsfrister ved klager over din kommune eller regions afgørelser

Klagen skal være indsendt inden 4 uger - regnet fra den dag, hvor du modtog afgørelsen. Hvis du klager over, at din kommune eller region helt har undladt at træffe en afgørelse - som du mener, du har krav på - regner man klagefristen fra tidspunktet, hvor du blev opmærksom på din klagemulighed.

Tilbud om samtale før din klage behandles

Ved klager over behandling og personer i sundhedsvæsenet vil du blive tilbudt en samtale hos din region, før Styrelsen for Patientklager går i gang med at behandle din klage. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet om en dialogsamtale.

Ved samtalen får du mulighed for at få svar på spørgsmål om den behandling, du har modtaget. Samtalen skal afholdes inden for 4 uger.

Hvis du stadig ønsker at klage efter samtalen, forsætter behandlingen af din klage. Hvis du ikke længere ønsker at klage, slutter sagen.

Ved klager over afgørelser om patientrettigheder, vil du ikke blive tilbudt den indledende samtale.

Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager 

Det er ikke muligt at klage over afgørelserne Styrelsen for Patientklagers og Disciplinærnævnets afgørelser, da de er endelige. Hvis du får nye væsentlige oplysninger i sagen, kan du dog sende dem til Styrelsen for Patientklager, der herefter kan genoptage din sag.

Mere information:

Som kræftpatient kan du få hjælp af en patientvejleder eller hospitalets socialrådgiver til at klage. Læs mere:

Få hjælp til at klage


Læs alt om rettigheder i forbindelse med kræft:

Rettigheder (forsiden)

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning