Gå til sygdomsliste

Klager over sociale sager

Du har altid ret til at klage, når kommunen træffer en afgørelse i en sag, hvor du har søgt om en ydelse eller et tilbud. Her kan du læse om, hvordan du klager over kommunes afgørelser på det sociale område.

Som hovedregel har du fire ugers frist til at klage. De fire uger tæller fra du modtager afgørelsen i din e-boks eller fra den dag, du modtager afgørelsen med posten. Fristen for at sende din klage står i brevet sammen med en klagevejledning.

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse, skal du klage til den afdeling i kommunen, som har truffet afgørelsen. Klagen kan være skriftlig - som brev eller mail - men du kan også ringe til den afdeling, som du vil klage over.

Partshøring - kommunen skal informere dig inden et eventuelt afslag

Du har krav på at blive hørt, inden kommunen træffer sin afgørelse. Hvis kommunen er ved at træffe en afgørelse, som går dig imod, har du har krav på at få det at vide. Kommunen skal skrive, hvilke oplysninger, der ligger til grund for den afgørelse, som de er ved at træffe. Det hedder ’partshøring’ og gælder for væsentlige oplysninger i sagen, som du muligvis ikke kender.

Det kan f.eks. være i en sag om sygedagpenge, hvor jobcentret vil standse udbetalingen af sygedagpenge på baggrund af lægelige oplysninger, som du ikke kender til. Her har du krav på at få at vide, hvad der står i papirerne, så du kan rette eventuelle misforståelser eller fejl, før der bliver truffet en afgørelse.

Kommunen skal give en rimelig partshøringsfrist, men der er ikke faste regler for, hvad det betyder. Det skal fremgå af brevet, hvad fristen er. Det er helt ok at bede om at få forlænget fristen. Men husk altid at lave en aftale inden fristen udløber.

En afgørelse kan være ugyldig, hvis kommunen ikke har overholdt reglerne om partshøring.

Ret til skriftlig begrundelse på afslag

Hvis du får et afslag i din sag, har du krav på at få en skriftlig begrundelse. Det skal fremgå af begrundelsen, hvorfor du får afslag, og hvilke paragraffer sagen er afgjort ud fra. Brevet skal også indeholde tidsfristen for at klage, og der skal stå en adresse, som du kan sende din klage til.

Kommunens behandling af din klage

Du skal sende din klage til den afdeling i kommunen, som har truffet afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen og inddrage dine kommentarer og oplysninger. Det hedder genvurdering eller 'remonstration', og kommunen har fire uger til at genvurdere afgørelsen.

Hvis de ændrer afgørelsen til din fordel, får du en ny afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen,  sender den klagen og sagens akter videre til Ankestyrelsen, som så vurderer din sag. Herefter træffer Ankestyrelsen en afgørelse, hvor den enten kommer til samme resultat, som kommunen, eller kommer til et andet resultat – og ændrer kommunens afgørelse.

Endelig er der den mulighed, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, fordi kommunen ikke har oplyst sagen godt nok.  

Du kan læse mere om, hvordan du laver en klage, eller hvem du kan få hjælp af på ankestyrelsens hjemmeside.

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside:

Ankestyrelsen

Praktiske råd om sagsbehandling i det offentlige
  • Husk, at offentlige myndigheder har pligt til at hjælpe dig med råd og vejledning. Medarbejderne har tavshedspligt om dine personlige forhold
  • Du har ret til at tage en person med, som kan overvære samtalen eller deltage i den, når du mødes med offentlige myndigheder. Det kan være en professional bisidder eller bare en pårørende, som du har tillid til
  • Du har ret til at se de papirer, der vedrører din sag, og få udleveret kopi af papirerne
  • Du kan begrænse ventetiden på offentlige kontorer ved at bestille tid. Det giver også bedre mulighed for, at du kommer til at tale med den rette person
  • Forbered møderne. Det er en god idé at have en liste ved hånden med de spørgsmål, du ønsker svar på. Det er let at glemme noget under en samtale
  • Bidrag selv med de informationer, som du synes er vigtige. Det kan være dit bidrag til et godt gensidigt samarbejde
  • Du kan få oplyst, hvilken tidsfrist kommunen har fastsat for behandling af den enkelte ansøgning. Kommunerne fastsætter selv deres tidsfrister for forskellige sagstyper
  • Hvis du får afslag på en ansøgning, skal afslaget være skriftligt, og begrundelsen for afslaget skal fremgå tydeligt. Det skal også fremgå, om det er muligt at anke afgørelsen, hvem anken skal sendes til og inden for hvilken tidsfrist

Læs alt om dine rettigheder under et kræftforløb:

Rettigheder - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning