Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om sygedagpenge

Kræftens Bekæmpelse mener, at kræftpatienters muligheder for at få forlænget sygedagpenge bør forbedres. Der er behov for at få rettet op på uhensigtsmæssighederne i regler og praksis. Patienterne bør sikres mulighed for at komme godt igennem kræftforløbet.

Er du på arbejdsmarkedet, og rammes du af kræft, vil du i mange tilfælde kunne få sygedagpenge, hvis du i en periode ikke kan arbejde på grund af sygdommen.

Desværre er den gældende praksis på sygedagpengeområdet ikke ensartet i landets kommuner. Det har som konsekvens, at der er kræftsyge borgere, der fratages sygedagpengene, selvom de er for syge til at arbejde, eller har voldsomme bivirkninger og senfølger af kræftbehandlingen. 

Det har en række patienter og pårørende fortalt om i flere medier. Kræftens Bekæmpelse møder i vores kræftrådgivninger og på Kræftlinjen patienter, som har udfordringer med sygedagpenge, selvom de er syge.

Det er vigtigt, at alle kræftpatienter har et værdigt forløb igennem kræftforløbet. Det gælder også i forhold til sygedagpengesystemet.

Derfor ønsker Kræftens Bekæmpelse, at mulighederne for at få forlænget sygedagpenge forbedres. Regeringen bør rette op på uhensigtsmæssighederne i gældende regler og praksis. Blandt andet skal kræftpatienter, som har været igennem et alvorligt sygdomsforløb, sikres mulighed for at restituere sig efter behandling med bivirkninger og senfølger, der har betydning for arbejdsevnen.

En behandling for kræft kan være meget hård for kroppen. Det kan give bivirkninger, som typisk opstår i forbindelse med selve kræftbehandlingen og normalt forsvinder igen, når behandlingen er slut. Og det kan give mere varige gener i form af senfølger. Disse kan opstå under eller efter behandlingen – af og til måneder og år efter at kræftbehandlingen er afsluttet. Senfølger kan både være fysiske og psykiske helbredsproblemer, som f.eks. træthed, smerter og angst. 

Læs mere om sygedagpenge:

Sygedagpenge

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • At forlængelsesbestemmelserne fortolkes mere rummeligt og efter hensigten med lovgivningen – f.eks. ved at præcisere lovgivningen eller ændre vejledningen, så lovgivningen ikke fortolkes for stramt

  • At der foretages en helhedsvurdering af den sygemeldtes situation, og at tvivlstilfælde eller forbehold i den lægelige vurdering ikke i sig selv fører til sygedagpengestop

  • Afslag på forlængelse af sygedagpenge forudsætter, at kommunen kan godtgøre, at betingelserne for forlængelse ikke er opfyldt

Konsekvenser af sygedagpengestop

Med sygedagpengereformen i 2014 blev der indført en ny form for opfølgningsforløb, som kan træde i stedet for sygedagpengeforløbet. Det er det såkaldte jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløbet er på en lavere ydelse end sygedagpengene svarende til kontanthjælp

For det enkelte menneske ramt af kræft kan det have store konsekvenser at overgå til den lavere ydelse. Det kan medføre stor stress og bekymring, at man ud over sit sygdomsforløb også skal forholde sig til en vanskelig økonomisk situation 

Nogle kræftramte kan føle sig presset til at genoptage arbejde, selvom de reelt ikke er klar til dette, f.eks. på grund af bivirkninger og senfølger. 

Det gør Kræftens Bekæmpelse
  • Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde med en lang række andre aktører på området, herunder Danske Patienter og FOA, formuleret konkrete forslag til ændringer i sygedagpengeretten. 
  • Kræftens Bekæmpelse støtter, at regeringen vil udarbejde en politik for borgere i udsatte positioner, så de i højere grad mødes med værdighed
  • Kræftens Bekæmpelse har henvendt sig til beskæftigelsesministeren om de urimelige vilkår, kræftpatienter oplever. Vi støtter, at regeringen vil se de gældende sygedagpengeregler efter i sømmene og ser frem til at bidrage til arbejdet

Urimelige krav til lægerne

Forlængelse efter de 22 ugers sygedagpenge kan ske, hvis den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og sygemeldte efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger. 

Det forudsættes, at der er en sikker forventning om, at den pågældende bliver arbejdsdygtig og kan arbejde på samme vilkår, som før han/hun blev syg.

Realiteten er dog den, at det kan være vanskeligt for læger at vurdere, hvorvidt der er en sikker forventning om, at den sygemeldte bliver arbejdsdygtig inden for 134 uger og i ’hidtidigt omfang’, som det hedder. Typisk vil der være forbehold for eksempelvis sygdommens udvikling, behandlingens effekt, behov for efterbehandling og eventuelle senfølger.

Gældende regler og praksis stiller urimelige krav til lægernes evner til at spå om fremtiden, og Kræftens Bekæmpelse ser desværre, at forbehold i en læges vurdering betyder, at kommunen ikke vil forlænge sygedagpenge. 

Uhelbredeligt syge Pia blev tvunget i jobafklaring
Sygedagpenge

Pia Rosgaard Find modtager livsforlængende behandling for sin uhelbredelige kræftsygdom. Men kommunen var ikke enig i lægernes vurdering og mente, at der var væsentlige forbedringer i Pias helbred og behov for en afklaring af hendes arbejdsevne.

Læs hele hendes historie her: 

Uhelbredeligt syge Pia blev tvunget i jobafklaring

Livstruende alvorlig sygdom
Der kan ske en forlængelse af sygedagpenge, hvis en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. 

I praksis gælder der dog et krav om, at man aktuelt skal have en livstruende alvorlig sygdom. Kravet fremgår ikke af loven eller af lovens forarbejder. Praksis synes i strid med den politiske hensigt bag lovgivningen, som var at sikre livstruede syge patienter ro i hele sygdomsforløbet.

Kræftens Bekæmpelse oplever, at kræftpatienter får afslag på sygedagpengeforlængelse, selv om de stadig er syge, fordi kommunen vurderer, at sygdommen ikke er livstruende nu og her. Det rammer uhelbredeligt syge og kræftpatienter, hvor der er usikkerhed om prognosen.

Sanne var stadig i behandling, da jobcenteret indkaldte hende til bizart møde
Sygedagpenge

Kommunen ville flytte Sanne fra sygedagpengeordningen til et jobafklaringsforløb, inden hun var færdigbehandlet for brystkræft. Hun kalder forløbet ”bizart” og savner et system, der giver alvorligt syge borgere tid og lov til at blive raske.
                                                             
Læs hele hendes historie her: 

Sanne var stadig i behandling, da jobcenteret indkaldte hende til bizart møde

Kontakt:

Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde på sygedagpengeområdet, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Kroer, lkroer@cancer.dk og tlf.: 35 25 76 79.

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00.

Sådan er reglerne

Man kan få udbetalt sygedagpenge i 22 uger

Som hovedregel kan sygemeldte få udbetalt sygedagpenge i 22 uger inden for ni måneder regnet fra den første fraværsdag.

Forlængelse af sygedagpenge

Senest når kommunen har udbetalt sygedagpenge i 22 uger, skal den vurdere, om den sygemeldte er omfattet af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven.

Mange kræftpatienter har et syge- og behandlingsforløb, som er længere end 22 uger. Særligt to af forlængelsesreglerne er relevante for kræftpatienter og andre alvorligt syge. Det drejer sig om: 

  • § 27, stk. 1, nr. 3 – under lægebehandling med udsigt til genoptagelse af arbejdet 
  • § 27, stk. 1, nr. 5 – livstruende alvorlig sygdom
 

Nyheder

04-12-2023
Anette vil gerne bryde tabuet om stomi
Efter en operation mod tarmkræft var Anettes liv i årevis invalideret af senfølger – indtil hun denne sommer tog et valg, der har vendt op og ned på hendes liv.
Læs flere nyheder