Gå til sygdomsliste

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Fase Fase 3
Kort titel CLL17
Forsøgets lange titel Et fase 3 multicenter, randomiseret, prospektivt, åbent forsøg med ibrutinib monoterapi versus venetoclax med fast varighed plus obinutuzumab versus venetoclax med fast varighed plus ibrutinib hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Overordnede formål

At undersøge effekten af monoterapi med ibrutinib versus venetoclax med fast varighed plus obinutuzumab versus venetoclax med fast varighed plus ibrutinib hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi

Undersøgelsesdesign

Et fase 3 multicenter, randomiseret, prospektivt, åbent forsøg

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Ikke-detekterbar minimal restsygdom (MRD) i perifert blod og knoglemarv
 • MRD i perifert blod på forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet
 • Varighed af MRD
 • Absolut responsrate
 • Responsvarighed
 • Komplet responsrate 
 • Absolut overlevelse
 • Eventfri overlevelse
 • Tid til næste behandling
 • Progressionsfri overlevelse efter 2. linje behandling
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Dokumenteret kronisk lymfatisk leukæmi / småcellet lymfocytært lymfom der er behandlingskrævende jf. iwCLL kriterier
 • Forventet restlevetid ≥ 6 måneder
 • Adækvat knoglemarvsfunktion uden brug af vækstfaktorer eller transfusioner inden for 2 uger op til screening
  • Absolut neutrofile ≥ 1.0 X 10^9/L
  • Trombocytter ≥ 30 X 10^9/L
  • Total hæmoglobin ≥ 8 g/dL (medmindre anæmien skyldes kronisk lymfatisk leukæmi)
 • GFR > 30 ml/min
 • Adækvat leverfunktion
 • Negativ test for hepatitis B og C
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling specifikt rettet mod kronisk lymfatisk leukæmi (undtaget steroidbehandling de sidste 10 dage før behandlingsstart, maksimal dosis ækvivalent til 20 mg prednisolon)
 • Transformation af kronisk lymfatisk leukæmi (Richters transformation)
 • Anamnese med progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Tilstand som kan udgøre en risiko for deltageren eller interferere med absorption eller metabolisme af forsøgsmedicin i investigators øjne 
 • Anden malign sygdom som kræver systemisk behandling, som ikke er behandlet med kurativ intention
 • Ukontrolleret eller aktiv infektion
 • Kendt HIV-infektion
 • Behandling med stærke CYP3A4 og CYP3A5 hæmmere/inducere indtil 7 dage før behandlingensstart
 • Behandling med warfarin eller phenprocoumon
 • Anamnese med apopleksi cerebri eller intrakraniel blødning inden for 6 måneder op til screening 
 • Kendt med blødningsforstyrrelser
 • Levercirrose, Child-pugh grad B eller C
 • Indtagelse af andre forsøgsmedicin inden for 28 dage op til screening 
 • Vaccination med levende vaccine inden for 28 dage op til screening 
 • Større kirurgi inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Anamnese med anafylaksi eller svær allergi til humaniserede eller murine monoklonale antistoffer
 • Kendt overfølsomhed over for forsøgslægemidlet eller dets hjælpestoffer
 • Personer som er forbundet til sponsor eller investigator
Behandling

Arm A: monoterapi med ibrutinib

420 mg ibrutinib administrerers p.o. dagligt i serier af 28 dage

Arm B: obinutuzumab + venetoclax

1000 mg obinutuzumab administreres i.v. på dag 1, 8 og 15 i serie 1 af 28 dage, efterfølgende 1000 mg obinutuzumab administreres i.v. på dag 1 i serier 2-6 af 28 dage
Stigende doser, fra 20 til 400 mg, venetoclax administrerers p.o. dagligt i 12 serier af 28 dage med opstart dag 22 i serie 1

Arm C: venetoclax + ibrutinib

420 mg ibrutinib administrerers p.o. dagligt i 15 serier af 28 dage
Stigende doser, fra 20 til 400 mg, venetoclax administrerers p.o. dagligt i 12 serier af 28 dage med opstart dag 1, serie 4

Planlagt antal patienter

i alt 897 patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04608318

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2022-01-24