Gå til sygdomsliste

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 4
Kort titel INFLUENCE
Forsøgets lange titel Behandling med nivolumab, ipilimumab og strålebehandling i kombination med influenzavaccine til patienter med kræft i bugspytkirtlen
Overordnede formål

At undersøge effekt og bivirkninger af nivolumab, ipilimumab og strålebehandling i kombination med influenzavaccine hos patienter med fremskreden pankreascancer

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, åbent, fase II studie

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrol rate
 • Progressionfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Livskvalitet 
 • Bivirkninger
 • Laboratorieværdier
 • Vitale tegn 
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret fremskreden pankreascancer
 • Progression under eller efter minimum én tidligere behandlingslinje med systemisk kemoterapi i metastatisk setting (gemcitabin eller 5-FU baseret regimen)
  - Progression inden for 6 måneder efter ophør med adjuverende/neoadjuverende systemisk kombinationsbehandling betragtes som 1. linje systemisk behandling
  - Ophør med ét lægemiddel i en kombinationsbehandling, hvor der fortsat sker behandling med de resterende lægemidler, antages som del af samme behandlingslinje
  - Opstart af samme behandling efter en behandlingspause eller vedligeholdelsesbehandling kan antages som en del af samme behandlingslinje
  - Skift fra i.v. (5-FU) til oralt medicinering (capecitabin) af samme lægemiddel antages også som en del af samme behandlingslinje
  - Minimum 3 måneder fra første systemiske behandling for recidiverende/metastatisk pankreascancer til sygdomsprogression
 • Performance status 0-1
 • Villig til at få taget vævsbiopsi før og under behandlingen (arkiveret tumorvæv accepteres ikke)
 • Adækvat organ- og knoglemarvsfunktion
Eksklusionskriterier
 • Alvorlig eller ukontrolleret medicinsk lidelse, som kan udgøre en risiko for deltageren eller påvirke studiets resultater i investigators øjne 
 • Aktiv, kendt eller mistanke om autoimmunsygdom. Patienter med vitiligo, type I diabetes mellitus, residual hypotyroidisme (der kun kræver hormon erstatning), psoriasis (der ikke kræver systemisk behandling), eller andre lidelser der ikke forventes at recidivere ved fravær af ydre trigger tillades i forsøget
 • Nuværende eller tidligere immunsupprimerende behandling inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen. Følgende undtagelser gælder:
  • Intranasale, inhalations eller topiske steroider eller lokal steroid injektion (fx intra-artikulær injektion)
  • Systemiske kortikosteroider ved fysiologisk dosis (≤ 10 mg/dag prednison eller ækvivalent)
  • Steroider som præmedicinering mod reaktioner forårsaget af hypersensitivitet (fx ved CT skanning eller ved infusionsreaktioner)
 • Anamnese med HIV eller AIDS
 • Anamnese med hypersensitivitet for et af komponenterne i forsøgsmedicin
 • Anamnese med alvorlig hypersensitivitet for monoklonale antistoffer
 • Allerede modtaget influenza vaccine i den nuværende influenzasæson
Behandling

3 mg/kg nivolumab administreres i.v. hver 2. uge (max. 48 uger)

1 mg/kg ipilimumab administreres i.v. på dag 1 samt efter 6 uger

Influenzavaccine (0,5 mL) administreres i.m. eller via PharmaJet Stratis Needle-Free injection System på dag 1 

Strålebehandling med 15 Gy på dag 1

Planlagt antal patienter

30 patienter

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT: 2021-003931-27

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision