Gå til sygdomsliste

Sygdom Blærekræft, Brystkræft - kvinder, Galdeblære- og galdegangskræft, Hoved-halskræft, Livmoderhalskræft, Livmoderkræft, Lungekræft, ikke småcellet, Æggestokkræft
Fase Fase 1, Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel GCT1047-01
Forsøgets lange titel Et ikke-blindet "first in human"-dosiseskaleringsforsøg med ekspansionskohorter til vurdering af sikkerheden af GEN1047 hos personer med maligne solide tumorer
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og præliminær aktivitet af GEN1047 hos patienter med maligne solide tumorer

Undersøgelsesdesign

Ikke-blindet "first in human" forsøg 

Primære endpoints

Dosiseskaleringsdel:

 • Dosis limiterende toksicitet (DLT)
 • Bivirkninger
 • Klinisk signifikante ændringer i laboratorieværdier

Ekspansionsdel:

 • Objektiv responsrate 
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel-antistoffer
 • Objektiv responsrate (dosiseskaleringsdel)
 • Sygdomskontrol rate
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Progressionsfri overlevelse (ekspansionsdel)
 • Absolut overlevelse (ekspansionsdel)
 • Bivirkninger (ekspansionsdel)
 • Klinisk signifikante ændringer i laboratorieværdier (ekspansionsdel)
Inklusionskriterier

Dosiseskaleringsdel:

 • Histologisk eller cytologisk verificeret solid tumor i en af følgende former, for hvilket der ikke er yderligere tilgængelig standardbehandling: brystkræft, livmoderkræft, æggestokkræft, ikke-småcellet lungekræft, livmoderhalskræft, pladecelle hoved-halskræft, urotelkræft eller galdegangskræft

Ekspansionsdel:

 • Histologisk eller cytologisk verificeret fremskreden eller metastatisk solid tumor i en af følgende, for hvilket der ikke er yderligere tilgængelig standardbehandling: brystkræft, livmoderkræft, æggestokkræft, ikke-småcellet lungekræft, livmoderhalskræft, pladecellekræft i hoved og nakke, urothelkræft eller galdegangskræft.
 • Deltagere må have modtaget op til 4 tidligere systemiske behandlinger for fremskreden/metastatisk sygdom

 

Både dosiseskalerings- og ekspansionsdel:

 • For ovariecancer:
  • dokumenteret progression
  • CA-125 positiv jf. GCIG med pre-behandlingsprøve der påviser koncentration 2 gange større end øvre referenceværdi
 • Recidiv efter eller progression under standardbehandling, ikke-egnet til eller intolerance for standardbehandling
 • Minimum 1 målbar læsion jf. RECIST 1.1, læsion skal være udenfor strålefeltet hvis der tidligere blev givet strålebehandling
 • Performance status 0-1
 • Tilgængelig tumorbiopsi under screeningperiode
 • Adækvate laboratorieværdier 
Eksklusionskriterier
 • Eksklusionskriterier i relation til kardiovaskulær sygdomme:
  • kongestiv hjertesvigt (NYHA klasse III eller IV), ustabil angina pectoris eller arytmi
  • anamnese med myokardieinfarkt indenf or 6 måneder op til opstart af GEN1047
  • ukontrolleret hypertension defineret som systolisk blodtryk ≥ 160 mmHg og/eller diastolisk blodtryk ≥ 100 mmHg på trods af optimal behandling
  • anden kardiel sygdom som ifølge investigator er klinisk signifikant og uacceptabel
  • forlænget QTc interval > 480 milisek
 • Eksklusionskriterier i relation til CNS sygdomme:
  • anamnese med intracerebral arterio-vænøs malformation, cerebral aneurisme, nye (inden for seneste 6 måneder) eller symptomatiske hjernemetastaser, rygmarvskompression eller apopleksi cerebri (TCI > 1 måned før screening er tilladt)
  • kendte ustabile CNS metastaser og nuværende aktiv eller anamnese med meningeal karcinomatose. Patienter med tidligere behandlede hjernemetastaser kan deltage hvis disse er uden tegn på progression i i minimum 28 dage. Deltagere må ikke have modtaget steroidbehandling, stereotaktisk  strålebehandling eller helhjerne bestråling inden for 14 dage op til dag 1, serie 1. En kronisk og stabil steroidbehandling (≤ 10 mg prednisolon eller tilsvarende) inden for 14 dage op til dag 1, serie 1 accepteres
  • nye eller progredierende hjernemetastaser. Rygmarvs-metastaser accepteres, men deltagere med rygmarvs-kompression skal ekskluderes
 • Deltagere som har været eksponeret for en af følgende behandlinger:
  • strålebehandling inden for 14 dage op til første administration af GEN1047. Palliativ strålebehandling accepteres
  • RANK-L inhibitorer og bisfosfonater (hvis dosis er stabil i minimum 4 uger) accepteres, men opstart af vækstfaktorer og bisfosfonater tillades ikke i de første 4 uger af GEN1047 behandling
  • eksperimentel eller non-eksperimentel anticancer behandling eller brug af invasiv eksperimentel medicinsk udstyr indenfor 28 dage eller 5 halveringstider op til første dosis af GEN1047 
  • profylakse med levende, svækkede vaccinne inden for 28 dage op til første dosis af GEN1047 
  • kronisk systemisk immunsupprimerende kortikosteroid behandling med daglige doser > 10 mg prednisolon (eller tilsvarende) eller en kumulativ dosis > 140 mg prednisolon indenfor 14 dage af første GEN1047 administration. Erstatningsterapi anses ikke som systemisk behandling og accepteres
  • granulocyt koloni-stimulerende faktor (G-CSF) eller granulocyt/makrofag koloni-stimulerende faktor inden for 14 dage op til første administration af GEN1047 eller kronisk afhængighed af transfusion
  • tidligere behandling med antistof målrettet CD3 eller anden T-celle aktiverende overflademarkør
 • Toksicitet fra tidligere anticancer behandling > grad 1
 • Anamnese med ≥ grad 3 allergisk reaktion på antistofsbehandling eller kendt allergi, hypersensitivet eller intolerance overfor GEN1047
 • Tidligere cytokinfrigivelsessyndrom ≥ grad 3 
 • Igangværende eller aktiv infektion som har krævet intravenøs anti-infektionsbehandling som er administreret inden for 14 dage op til først dosis af GEN1047
 • Anamnese med non-infektiøs pneumonitis som har krævet steroidbehandling eller nuværende pneumonitis
 • Seriøse ikke-helende sår eller hudsår
 • Tidligere organtransplantation (corneal transplantation accepteres)
 • Autolog eller allogen knoglemarvstransplantation eller stamcelle-rescue inden for 3 måneder op til først administration af GEN1047
 • CAR- T-celle terapi inden for 30 dage op til første administration af GEN1047 
 • Kendt nuværende eller tidligere malign sygdom udover inklusionsdiagnosen med undtagelse af følgende:
  • livmoderhalskræft stadie 1B eller mindre
  • non-invasiv basalcelle eller pladecelle hudkræft
  • non-invasiv overfladisk blærekræft
  • prostatakræft med PSA niveau < 0,1 ng/mL
  • enhver kurativ behandlet kræft med komplet respons > 2 år
Behandling

Dosiseskaleringsdel:

Stigende doser af GEN1047 administreret intravenøst en gang om ugen i 4 serier af 21 dage og herefter hver 3. uge i serier af 21 dage

Ekspansionsdel:

Rekommanderet dosis af GEN1047 administreres intravenøst i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

i alt 220 deltagere, heraf 8 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT05180474 og 2021-001790-23

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision