Gå til sygdomsliste

Sygdom Kronisk myeloid leukæmi (CML)
Fase Fase 1, Fase 2
Stadie Alle stadier, Resistent sygdom
Kort titel BCHILD
Forsøgets lange titel Et fase I/II studie af bosutinib til børn med kronisk myeloid leukæmi som er resistente eller intolerante overfor mindst én tidlige givet tyrosin-kinase inhibitor (ITCC-054/AAML1621).
Overordnede formål

At identificere den fremtidigt anbefalede dosis bosutinib administreret som p.o. engangsdosis, samt at estimere effekt, sikkerhed, tolerance og farmakokinetik ved denne daglige dosis hos børn med Ph-positiv CML i kronisk fase, som tidligere har modtaget mindst en tyrosin-kinase-inhibitor.

Undersøgelsesdesign

Enkelt arms, multicenter, internationalt fase 1-2 studie.

Primære endpoints
 • Dosis limmiterende toksicitet
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger og tolerance ved første behandlingscyklus
 • Bivirkninger og tolerance ved langtidsbehandling (maksimalt 2 år)
 • Farmakokinetik
 • Påvirkning af vækst og knoglemetabolisme
 • Gastrointestinale symptomer (vurderet af patient og forældre)
Inklusionskriterier
 • Cytogenetisk og molekylært Ph positiv CML
 • Behandlingsresistent eller intolerant ved tidligere behandling med tyrosinkinaseinhibitorer. Ph positiv akut lymfoblastær leukæmi kan ikke inkluderes
 • Alder 1-17,9 år
 • Maksimalt grad 1 toksicitet efter tidligere CML behandling
 • Lansky eller Karnofsky score ≥50%
 • Adækvat knoglemarvs-, hjerte-, nyre- og lever-funktion (se protokol)
Eksklusionskriterier
 • Ingen CNS-involvering (skal udredes hos patienter med acceleret fase eller blastkrise CML) eller kun ekstramedullær sygdom
 • Forekomst af T315I eller V299L BCR-ABL1 mutationer i den leukæmiske klon
 • Behandling med TKI inden for de seneste 7 dage eller anden antileukæmisk behandling inden for de seneste 14 dage, eller strålebehandling eller stamcelletransplantation inden for de seneste 3 måneder, herunder graft-versus-host sygdom inden for 60 dage op til inklusionen
 • Ukontrolleret alvorlig viral, bakteriel, eller svampeinfektion
Behandling

Fase 1: Bosutinib administreres p.o. én gang dagligt

Dosis-ekskalering i et 6+4 design (max 0/6 eller 1/10 med dosislimiterenmde toksicitet) indtil en maksimal dosis, der giver en systemisk eksposition (farmakokinetisk vurderet) svarende til den eksposition, der ses hos voksne, som får 500 mg/dag

Fase 2: Bosutinib administreres p.o. én gang dagligt i den dosis, der er fastlagt i fase 1 delen

Planlagt antal patienter

Fase 2: 35 patienter, heraf mindst 30 med CML i kronisk fase.

Deltagende afdelinger
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2015-002916-34

Andet protokol nr.: ITCC-054/AAML1621

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01