Gå til sygdomsliste

Sygdom Analkræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Kort titel GERICO
Forsøgets lange titel Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i kemoterapi for tarmkræft.
Overordnede formål

At undersøge, om skrøbelige, ældre patienter med tarmkræft, vil have gavn af geriatrisk vurdering og intervention før og under behandling med adjuverende kemoterapi eller 1. linie kemoterapi. Vi vil undersøge, om vi ved at optimere alle helbredsmæssige forhold, kan øge antallet patienter som gennemfører den planlagte 6 måneders varende adjuverende kemoterapi eller 1. linie kemoterapi.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret fase 2 studie

Primære endpoints

Antal patienter som gennemfører planlagt adjuverende kemoterapi med 5-fluorouracil (5-FU) eller capecitabin +/- oxaliplatin eller 1. linje kemoterapi med 5-FU, capecitabine eller irinotecan til operation, andet planlagt behandlingsskift eller progression, i den fra start planlagte dosis.

Sekundære endpoints
 • Forekomst af dosisreduktion
 • Forekomst af udskydelse af behandling
 • Forekomst af alvorlige bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Tid til recidiv eller progression
 • Overlevelse
Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 70 år
 • Har gennemgået primær operation for stadium III/ højrisiko stadium II tyktarmskræft eller endetarmskræft, eller har inoperabel eller metastatisk sygdom og skal påbegynde 1. linje kemoterapi
 • Skrøbelige i henhold til screeningsredskab G8 (≤14/17 points)
 • Performance status 0-2
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder
 • Patienten opfylder ifølge onkologisk vurdering kliniske og parakliniske kriterier for at kunne tilbydes adjuverende kemoterapi med 5FU eller capecitabine +/- oxaliplatin eller 1. linje kemoterapi med 5-FU/irinotecan og/eller capecitabine +/- oxaliplatin evt med tillæg af cetuximab, panitumumab eller bevacizumab
Eksklusionskriterier
 • Anden malign sygdom bortset fra basalcellekarcinom og carcinoma in situ cervicis uteri indenfor 5 år
 • Patienten må ikke samtidig indgå i lægemiddelsforsøg
 • Patienten må ikke tidligere have modtaget forebyggende kemoterapi i GERICO protokollen
Behandling

Arm 1: Intervention
Geriatrisk vurdering og intervention på de identificerede helbredsmæssige problemstillinger
Standardbehandling med 6 måneders adjuverende kemoterapi eller 1. linje kemoterapi

Arm 2: Kontrol
Standardbehandling med 6 måneders adjuverende kemoterapi eller 1. linje kemoterapi

Planlagt antal patienter

Total: 160

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr

Herlev KFE: GI 1504

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01