Gå til sygdomsliste

Sygdom Leverkræft
Stadie Adjuverende
Kort titel Keynote 937
Forsøgets lange titel Et fase 3, dobbelt-blindt, to-armet studie for at evaluere sikkerhed og effekt af pembrolizumab (MK-3475) versus placebo som adjuverende behandling til deltagere med hepatocellulært carcinom og komplet radiologisk respons efter kirurgisk resektion eller lokal ablation.
Overordnede formål

At evaluere sikkerhed og effekt af pembrolizumab versus placebo som adjuverende behandling til patienter med hepatocellulært carcinom (HCC) og komplet radiologisk respons efter kirurgisk resektion eller lokal ablation. Studiets primære hypoteser er, at adjuverende pembrolizumab er bedre end placebo mht. recidivfri overlevelse og absolut overlevelse.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindt fase 3 studie

Primære endpoints
 • Recidivfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Afbrydelse af studiedeltagelse grundet bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Tid til forringelse i livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Radiologisk diagnosticeret HCC med eller uden patologisk bekræftelse
 • Postoperativ CT eller MR scanning, som bekræfter komplet radiologisk respons ≥ 4 uger efter komplet kirurgisk resektion eller lokal ablation. Randomiseringen skal finde sted inden for 12 uger efter kirurgisk resektion eller lokal ablation.
 • Ingen radiologisk evidens for sygdom op til inklusionen
 • Performance status 0 inden for 7 dage op til serier 1, dag 1
 • Child-Pugh klasse A leverscore (5-6 point) inden for 7 dage op til serie 1, dag 1
 • Alfaføtoprotein (AFP) < 400 ng/mL indefor 28 dage op til serie 1, dag 1
 • Kommet sig adækvat efter toksicitet og/eller komplikationer fra lokalinterventionen inden opstart i forsøgsbehandlingen
 • Såfremt der er foretaget kirurgisk resektion skal der under operationen være udtaget en vævsprøve
 • Adækvat organfunktion
 • Kontrolleret hepatitis B
Eksklusionskriterier
 • Anden kendt malign sygdom, som progredierer eller har krævet aktiv antineoplastisk behandling (inklusiv hormonel behandling) eller kirurgi inden for de seneste 3 år
 • Har haft gastrisk eller esofageal variceblødning inden for de seneste 6 måneder
 • Klinisk ascites ved objektiv undersøgelse
 • Klinisk diagnosticeret hepatisk encefalopati inden for de seneste 6 måneder
 • Modtaget lokal behandling til leverablation anden end radiofrekvens eller mikrobølge ablation
 • Anamnese med noninfektiøs pneumonitis, som har krævet steroidbehandling eller har pågående pneumonitis
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Dobbelt aktiv hepatitis B og C infektion ved inklusion i studiet
 • Kendt med HIV
 • Aktiv tuberkulose
 • Tidligere modtaget behandling med anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2 lægemidler eller med et lægemiddel rettet mod en anden stimulerende eller co-stimulerende T-celle receptor
 • Tidligere modtaget systemisk anticancer behandling for HCC inklusive forsøgslægemidler
 • Modtager konkomitant behandling med én af følgende:
  - Antineoplastisk systemisk kemoterapi eller biologisk behandling
  - Immunterapi, som ikke er specificeret i denne protokol
  - Forsøgslægemidler ud over pembrolizumab
  - Strålebehandling
  - Onkologisk kirurgisk behandling
  - Systemisk glukokortikoidbehandling til andre formål end at modulere symptomer fra en bivirkning, der er mistænkt for at have immunologisk ætiologi
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • Deltager for nuværende eller har tidligere deltaget i et studie med et forsøgslægemiddel eller forsøgsudstyr inden for 4 uger op til serie 1, dag 1
 • Diagnosticeret immundefekt eller har modtaget kronisk systemisk steroid eller anden form for immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til serie 1, dag 1
 • Alvorlig overfølsomhed ( ≥ grad 3) over for pembrolizumab og/eller indholdsstofferne
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Tidligere allogen vævs- eller organtransplantation
Behandling

Arm 1: Pembrolizumab
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage i op til 17 serier

Arm 2: Placebo
200 mg placebo administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage i op til 17 serier

Planlagt antal patienter

Total: 950

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-004800-20

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03867084

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01