Gå til sygdomsliste

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 3
Kort titel GCT3013-05
Forsøgets lange titel Et randomiseret, ikke-blindet fase 3-forsøg med epcoritamab vs. kemoterapi efter forsøgslægens valg til behandling af recidiveret/refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL)
Overordnede formål

At undersøge og sammenligne sikkerheden og virkningen af epcoritamab med de tilgængelige standardbehandlinger såsom rituximab-gemcitabin-oxaliplatin (R-GemOx) eller bendamustin-rituximab (BR)

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, åbent fase 3 studie

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Klinisk effekt
Sekundære endpoints
 • Sikkerhed
Inklusionskriterier
 • Performance status 0-2
 • Histologisk verificeret CD20+ DLBCL, NOS, se protokol for yderligere specifikationer
 • Recidiverende eller refraktær sygdom, som er behandlet med minimum 1 linje systemisk behandling, inkl. kombinationskemoterapi med anti-CD20 monoklonalt antistof
 • Relaps efter eller ikke egnet til højdosiskemoterapi med autolog stamcelletransplantation (HDT-ASCT)
 • Adækvat hæmatologisk, lever- og nyrefunktion
 • Målbar sygdom, se protokol for yderligere specifikationer
 • CD20-posivitet ved seneste biopsi
Eksklusionskriterier
 • Aktiv hepatitis B eller C infektion
 • Kendt HIV-infektion
 • Kendt aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Primær CNS-lymfom eller lymfom med CNS involvering
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom, se protokol for yderligere specifikationer
 • Kendt overfølsomhed over for anti-CD20 monoklonalt antistof eller epcorimab
 • Strålebehandling eller større kirurgi inden for 4 uger op til randomisering
 • Kemoterapi inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til randomisering
 • Anden anti-cancer behandling eller forsøgsmedicin inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til randomisering
 • Behandling med bispecifikke antistoffer mod CD3 og CD20
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 100 dage op til randomisering
 • Kimærisk antigen-receptor T-celle behandling (CAR-T) inden for 30 dage op til randomisering
 • Vaccination med levende vaccine inden for 4 uger op til behandlingsstart
 • Kontraindikationer til standardbehandling
 • Kumulativ dosis af kortikosteroider svarende til mere end 140 mg prednisolon inden for 2 uger op til randomisering
 • Klinsik signifikant leversygdom
 • Mistanke om tuberkulose
Behandling

Epcortimab
0,8-1,0 ml epcoritamab administreres s.c. 1 x ugentligt i serie 1-3, 1 x hver 2.uge i serie 4-9, 1 x hver 4. uge fra serie 10. En serie strækker sig over 28 dage.

BR
Bendamustin administreres i.v. på dag 1 og 2 i hver serie og rituximab administreres i.v. på dag 1 i hver serie i serier af 21 dage i op til 6 serier.

R-GemOx
Rituximab administreres i.v. på dag 1 og 15 i hver serie, gemcitabin og oxaliplatin administreres i.v. på dag 2 og 16 i hver serie i serier af 28 dage i op til 4 serier.

Planlagt antal patienter

Total: 480 patienter, 9 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

CilinicalTrials.gov nr.: NCT04628494

 

EudraCT nr.: 2020-00301627 eller 2020-003016-27 

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision