Gå til sygdomsliste

Tavshedspligt

Alle offentlig ansatte har tavshedspligt. Det gælder både læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, hvad end de er offentligt eller privat ansatte. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må give oplysninger om dit heldbred, din behandling, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til andre uden dit samtykke. Også hvis dine pårørende skal have oplysninger om din behandling, skal du give samtykke til det.

Sundhedspersoner må dog videregive oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det har betydning for din behandling

Tavshedspligt er en patientrettighed, som giver dig krav på fortrolighed fra sundhedspersonales side. Oplysninger om dig, dit helbred og andre personlige oplysninger kan dog udveksles af personalet, hvis det har betydning for din behandling. Oplysninger til f.eks. politiet, kommuner og andre myndigheder, kræver som udgangspunkt, at du forinden har givet skriftligt samtykke.

Formålet med tavshedspligten er, at dit privatliv respekteres, og at du selv beslutter, hvem du vil dele dine personlige oplysninger med.

I særlige tilfælde viger hensynet til privatlivet dog for behovet for at kunne indberette forhold, der kræver hjælp fra offentlige myndigheder. For eksempel hvis en sundhedsperson skønner, at der er et barn eller et ungt menneske, der har brug for hjælp. Underretningspligten kan derved i nogle tilfælde vægte tungere end tavshedspligten.

Vejledning om rammerne for sundhedspersoners tavshedspligt

Sundhedsstyrelsen har skrevet en vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt. Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger, der er for dialog og samarbejde mellem sundhedspersoner og pårørende ifølge reglerne om tavshedspligt.

Du finder vejledningen her:

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende

Her klager du

Hvis du ønsker at klage over brud på tavshedspligten, skal du indgive en klage til Styrelsen for Patientklager, der behandler klager over brud på patientrettigheder. Du kan læse mere og hente et klageskema på styrelsens hjemmeside:

Styrelsen for Patientklager

Du kan læse mere om tavshedspligten hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

Styrelsen for Patientsikkerhed

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning